GDPR

PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ ČELLAS s. r. o. so sídlom Dolná Lehota 76 Dolná Lehota, 976 98, IČO: 44567081 (ďalej len
„prevádzkovateľ“), na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia,
ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém
zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: 0902 815 115 , emailom:
chdcellas@gmail.com, osobne na adrese ČELLAS s. r. o., Dolná Lehota 76 Dolná Lehota, 976 98.
Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č.
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).
1. Prevádzkovateľ
ČELLAS s. r. o.
Dolná Lehota 76 Dolná Lehota, 976 98
IČO: 44567081
Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré
Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.
2. Zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ČELLAS s. r. o. spracúva Vaše údaje aj ďalší subjekt, ktorý
sa nachádza v postavení sprostredkovateľa alebo príjemcu:
Subjekt Typ služby
-DPD s. r. o., Technická 7, 821 04
Bratislava, IČO: 35834498
-Ing. Robert Soliar – BOZP a PO, ČSA
69/31, 977 01 Brezno, IČO: 51281015
-EDIAS s.r.o., Rudlovská 53, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36710431

Prepravná spoločnosť

Bezpečnostný technik

Účtovné služby

3. Účel spracúvania osobných údajov
V mene spoločnosti ČELLAS s. r. o. ako prevádzkovateľ, získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne
potrebujeme na poskytnutie plnohodnotnej služby – výroba a predaj reklamných a darčekových predmetov – pri
poskytovaní klientskej a produktovej podpory, alebo pri vybavovaní prípadne vzniknutých reklamácií. Účely
spracúvania osobných údajov pri jednotlivých procesných krokoch sú:
• Pri komunikácii s klientmi telefonicky, osobne, formou elektronickej/papierovej pošty, spracúvame údaje v
zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom reakcie na Vami podaný
dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaných produktov, kedy je nevyhnutné
verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt Vás ako dotknutej osoby

• V prípade prejavenia záujmu o naše služby, pri vytváraní objednávky služieb telefonicky, osobne, formou
elektronickej/papierovej pošty spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde
spracúvanie údajov je nevyhnutné na vykonávanie potrebných opatrení podľa Vašich požiadaviek ako
objednávateľa pred uzatvorením a potvrdením objednávky, čiže počas procesu predzmluvného vzťahu –
napr. identifikácia klienta počas vytvárania, definovania alebo úpravy objednávky, určenie alebo zmena
adresy a času dodania, prípadne doplnenia iných potrebných údajov na uzatvorenie objednávky
• Po potvrdení objednávky, čiže po vzniknutí zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom ČELLAS s. r. o.
a Vami ako dotknutou osobou objednávateľom, pri potrebnej kooperatívnej komunikácií s klientom, pri
informovaní o zmenách stavu objednávky, pri finálnom osobnom doručovaní, alebo pri príprave a
vystavovaní daňového dokladu (faktúry) spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
– kde spracúvanie údajov je nevyhnutné pre naplnenie zmluvného vzťahu, ktorej zmluvnou stranou ste Vy
ako dotknutá osoba klient
4. Zoznam spracúvaných osobných údajov
• Údaje potrebné pre realizáciu objednávky
– Meno a priezvisko
– Adresa elektronickej pošty
– Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa pre doručenie zásielky
– Telefónne číslo
• Fakturačné údaje
– Meno a priezvisko
– Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa pre potreby fakturácie
– číslo účtu / IBAN
• Kontaktné údaje v prípade doručovania zásielky
– Meno a priezvisko
– Adresa trvalého bydliska alebo iná korešpondenčná adresa pre doručenie zásielky
– Telefónne číslo – pre potreby potvrdenia dátumu, času a miesta doručenia, alebo v prípadne vykonania
zmeny v objednávke
– Adresa elektronickej pošty – pre potreby zaslania elektronického potvrdenia objednávky a zmeny stavu
objednávky, zároveň ako núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom
telefónnom čísle.
5. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali, alebo spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – v
rámci plnenia záväzkov prevádzkovateľa ČELLAS s. r. o. voči objednávateľom a klientom, ďalej spracúvame za
účelom splnenia si našich zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne
záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov Vašich potvrdených
objednávok a fakturácie pre účely doručenia vybraného tovaru na Vašu kontaktnú adresu v zmysle zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových
povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z.
z. o správe daní a pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom
prípade sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e)

Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych
predpisov, vymazané alebo anonymizované.
Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – na základe oprávneného záujmu,
ktoré boli získané pri reakcii na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a
dodávaných produktov, kedy bolo nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný
následný kontakt klienta/dotknutej osoby, po vybavení neboli následne postúpené do predzmluvného alebo
zmluvného vzťahu sú bezodkladne vymazané.
Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako: boli ukončené
všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom ; a/alebo
– zanikli všetky Vaše záväzky voči prevádzkovateľovi; a/alebo
– boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
– boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom; a/alebo
– boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste
nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
– uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
– bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov
odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
– nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná
lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;
– a súčasne netrvá oprávnený záujem prevádzkovateľa, zanikli všetky povinnosti stanovené všeobecne
záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely
archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.
Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami
vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich
náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad
jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne
získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.
V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím
kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle
6. Zverejnenie údajov
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
7. Cezhraničný prenos osobných údajov
Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.
8. Práva a povinnosti dotknutej osoby
 Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej
objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba
s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto
stránke.

 Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými
údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:
– Osobne na kontaktom mieste prevádzkovateľa ČELLAS s. r. o., so sídlom Dolná Lehota 76 Dolná Lehota, 976
98;
– Prostredníctvom našej zákazníckej linky: 0902 815 115;
– Prostredníctvom elektronickej pošty: chdcellas@gmail.com;
Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od
doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú
najmä:
Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a
pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21
Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste
špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.
Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste
nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo
požadovať ich opravu.
Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať
výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so
spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné
údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a
nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona,
môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete
žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie
nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené
počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia
zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať
Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete
mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto
právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci.
Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na
základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto
spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme
závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo
dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať
nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov

na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.
Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením,
resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte
Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej
republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07
Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.
Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento
súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek
neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich
produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to
ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.
9. Kontaktné údaje Úradu a zodpovednej osoby
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220
Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00
piatok: 8:00 – 14:00
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34
Hovorca:
mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk
E-mail :
a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám využite on-line formulár.
e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných
údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli
zneužité: ochrana@pdp.gov.sk
Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu
(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).